Povinné zveřejňované informace

Rozcestník

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby můžete poukázat
 6. DIČ
 7. Rozpočet
 8. Žádosti o informace
 9. Příjem petic, stížností, žádností a dalších podání
 10. Opravné prostředky
 11. Formuláře
 12. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
 13. Nejdůležitější předpisy
 14. Sazebník úhrad za poskytování informací
 15. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
 16. Seznam organizací

1. Oficiální název

Obec Bílá, okres frýdek-Místek, zastoupená starostou obce p. Ing. Karlem Matulou

Zpět na seznam


2. Důvod a způsob založení

Samostatnost obce Bílá je od roku 1951. Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce:

Zpět na seznam


3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce v počtu 3 zařazení do Obecního úřadu v Bílé. Rada obce se v Bílé nevolí, nejsou tudíž zřízeny jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu, odbory ani oddělení.

Zpět na seznam


4. Kontaktní spojení

      Ing. Luděk Ondík, MBA Tel.: 605 574 771, e-mail: ludek.ondik@equica.cz

Zpět na seznam


5. Případné platby můžete poukázat

Komerční banka a.s., pobočka Frýdlant nad Ostravicí, č. ú. 27725781/0100 Platby lze uhradit i v hotovosti na Obecním úřadě v Bílé v úředních hodinách pondělí, středa 07:00–12:00  13:00-16:00 hod.

Zpět na seznam


6. IČ

00577669

Zpět na seznam


7. DIČ

CZ00577669

Zpět na seznam


8. Rozpočet

Zpět na seznam


9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu v Bílé, 739 15 Bílá č. 142, v příslušné kanceláři Obecního úřadu v Bílé.

Zpět na seznam


10. Příjem petic, stížností, žádostí a dalších podání

Veškeré dotazy, žádosti a další podání můžete doručovat osobně, písemně nebo elektronicky na uvedené adrese ou@obecbila.cz

Zpět na seznam


11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí Obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u Obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Opravné prostředky lze podávat ústně nebo písemně na adrese uvedené v sekci kontakty.

Zpět na seznam


12. Formuláře

  Žádost o poskytnutí formuláře je možno se obrátit přímo na Obecní úřad v Bílé.

Formuláře ke stažení jsou umístěny na internetové adrese www.formulare-ke-stazeni.cz

Zpět na seznam


13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Informační memorandum - GDPR - http://www.obecbila.cz/file/informacni-memorandum-obec-bila-36012.pdf

Na stránkách Ministerstva vnitra ČR - http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-259637.aspx
Na stránkách Ministerstva vnitra a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=1
Občan v mimořádných situacích - http://fm.charita.cz/poradna/

Zpět na seznam


14. Nejdůležitější předpisy

Obecní vyhlášky

Zákony České republiky (odkazy vedou na weby jiných institucí):

Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce
zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
zák. č. 254/2001 Sb. o vodách
zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
Zák. č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích

Zpět na seznam


15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec veškeré informace poskytuje zdarma.

Zpět na seznam


16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zpět na seznam


17. Seznam organizací

Zpět na seznam