Nejbližší akce

Povinné zveřejňované informace

Rozcestník

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení a pověřenec pro GDPR
 5. Případné platby můžete poukázat
 6. DIČ
 7. Rozpočet
 8. Žádosti o informace
 9. Příjem petic, stížností, žádností a dalších podání
 10. Opravné prostředky
 11. Formuláře
 12. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací a informační memorandum GDPR
 13. Nejdůležitější předpisy
 14. Sazebník úhrad za poskytování informací
 15. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
 16. Seznam organizací

1. Oficiální název

Obec Bílá, okres Frýdek-Místek, zastoupená starostou obce p. Ing. Tomášem Kubačákem

Zpět na seznam


2. Důvod a způsob založení

Samostatnost obce Bílá je od roku 1951. Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce:

Zpět na seznam


3. Organizační struktura

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce v počtu 5 zařazení do Obecního úřadu v Bílé. Rada obce se v Bílé nevolí, nejsou tudíž zřízeny jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu, odbory ani oddělení.

Zpět na seznam


4. Kontaktní spojení

Zpět na seznam


5. Případné platby můžete poukázat

Komerční banka a.s., pobočka Frýdlant nad Ostravicí, č. ú. 27725781/0100. Platby lze uhradit i v hotovosti na Obecním úřadě v Bílé v úředních hodinách pondělí, středa 07:00–12:00  13:00-16:00 hod.

Zpět na seznam


6. IČ

00577669

Zpět na seznam


7. DIČ

CZ00577669

Zpět na seznam


8. Rozpočet

Zpět na seznam


9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu v Bílé, 739 15 Bílá 151, v příslušné kanceláři Obecního úřadu v Bílé.

Zpět na seznam


10. Příjem petic, stížností, žádostí a dalších podání

Veškeré dotazy, žádosti a další podání můžete doručovat osobně, písemně nebo elektronicky na adrese ou@obecbila.cz

Zpět na seznam


11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává u obecního úřadu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Opravné prostředky lze podávat ústně nebo písemně na adrese uvedené v sekci kontakty.

Zpět na seznam


12. Formuláře

S žádostí o poskytnutí formulářů je možno se obrátit přímo na Obecní úřad v Bílé.

Formuláře ke stažení jsou umístěny na internetové adrese www.formulare-ke-stazeni.cz

Zpět na seznam


13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Informační memorandum - GDPR - http://www.obecbila.cz/file/informacni-memorandum-obec-bila-36012.pdf

Na stránkách Ministerstva vnitra ČR - http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-259637.aspx
Na stránkách Ministerstva vnitra a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/clanek.php?lg=1&id=1
Občan v mimořádných situacích - http://fm.charita.cz/poradna/

Zpět na seznam


14. Nejdůležitější předpisy

Obecní vyhlášky

Zákony České republiky (odkazy vedou na weby jiných institucí):

Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce
zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
zák. č. 254/2001 Sb. o vodách
zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
Zák. č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích

Zpět na seznam


15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec veškeré informace poskytuje zdarma.

Zpět na seznam


16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zpět na seznam


17. Seznam organizací

Zpět na seznam