Nejbližší akce

O Z N Á M E N Í – I N F O R M A C E

 o vydání a uložení „Územního plánu Bílá – opatření obecné povahy“

dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Bílá jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Bílá dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, oznamuje ve smyslu § 165 zákona č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že dne 10. 02. 2015 byl vydán formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Bílá Územní plán Bílá, který nabyl účinnosti dne 14. 04. 2015.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

Územní plán Bílá - opatření obecné povahy

Textová část územního plánu Bílá - opatření obecné povahy

I.2.a-Bila-vykres zakladniho cleneni uzemi

I.2.b-Bila-urbanisticka koncepce a doprava

I.2.c-Bila-koncepce technicke infrastruktury

I.2.d-Bila-vykres verejne prospesnych staveb

II.2.a-Bila-koordinacni vykres 1

II.2.a-Bila-koordinacni vykres 2

II.2.b-Bila-vykres sirsich vztahu

II.2.c-Bila-vykres predpokladanych zaboru pudniho fondu

Součástí návrhu územního plánu Bílá projednávaného dle § 50 stavebního zákona bylo i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení SEA a NATURA:

Bílá - UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Vyhodnocení SEA ÚP Bílá

Vyhodnocení SEA ÚP Bílá - příloha

Vyhodnocení NATURA ÚP Bílá

 

Zpracování územního plánu Bílá bylo spolufinancováno Moravskoslezským krajem v rámci vyhlášeného Programu podpory tvorby územních plánů obcí.

 a